Carat Shape Clarity Colorsort icon Cert Price
3.05 O GIA $20,740.00 View this Diamond
1.36 R SI1 GIA $7,629.60 View this Diamond
0.7 P SI2 D GIA $2,641.80 View this Diamond
2.17 E SI1 D GIA $26,302.57 View this Diamond
0.71 B VS1 D GIA $3,560.65 View this Diamond
4.5 C SI1 D GIA $136,537.20 View this Diamond
0.25 B VS1 D GIA $557.60 View this Diamond
1.59 M SI1 D GIA $14,758.38 View this Diamond
1.5 M SI1 E GIA $14,427.90 View this Diamond
3 R VS2 E GIA $69,615.00 View this Diamond
0.9 P SI2 E GIA $4,819.50 View this Diamond
3.04 R SI1 E GIA $55,814.40 View this Diamond
0.7 O SI1 E GIA $3,016.65 View this Diamond
1.64 O VS2 E GIA $15,947.36 View this Diamond
1.81 PR VS2 E GIA $22,203.63 View this Diamond
0.7 P VS2 E GIA $3,141.60 View this Diamond
1.03 R SI2 E GIA $5,147.94 View this Diamond
1.25 B VS1 E GIA $16,740.75 View this Diamond
0.74 AS VS2 E GIA $3,597.88 View this Diamond
0.93 AS SI1 E GIA $5,343.78 View this Diamond
0.7 O VS1 E GIA $3,427.20 View this Diamond
1.52 B SI1 E GIA $18,901.96 View this Diamond
2.01 B SI2 E GIA $26,908.87 View this Diamond
1.21 B VS1 E GIA $15,997.29 View this Diamond
0.9 B VS1 E GIA $7,282.80 View this Diamond
1.21 O VS1 E GIA $9,460.14 View this Diamond
1.2 B SI2 E GIA $9,228.96 View this Diamond
2 PR VS1 F GIA $26,982.40 View this Diamond
0.72 P SI2 F GIA $2,276.64 View this Diamond
2.43 E VS1 F GIA $39,657.60 View this Diamond
1.61 R VS2 F GIA $16,983.09 View this Diamond
1.29 B VVS2 F GIA $19,671.21 View this Diamond
3.44 M SI2 F EGL USA $27,193.20 View this Diamond
2.02 AS VS1 F GIA $29,889.54 View this Diamond
1.5 R SI1 F GIA $14,101.50 View this Diamond
0.71 B SI1 F GIA $3,464.09 View this Diamond
2.97 O SI2 F GIA $34,333.20 View this Diamond
0.9 B SI2 F GIA $5,622.75 View this Diamond
1.2 B SI2 F GIA $8,976.00 View this Diamond
2.01 B SI2 F GIA $26,789.28 View this Diamond
3.03 C SI1 F GIA $55,218.72 View this Diamond
1.57 B VS2 F GIA $24,811.02 View this Diamond
1.34 B SI1 F GIA $12,289.81 View this Diamond
1 R SI2 F GIA $4,896.00 View this Diamond
1.03 B SI1 F GIA $8,536.12 View this Diamond
2.02 B VS2 F GIA $43,680.48 View this Diamond
2.03 C SI1 F GIA $23,553.07 View this Diamond
1.25 B SI1 F GIA $11,050.00 View this Diamond
1.32 PR SI1 F GIA $9,801.79 View this Diamond
0.72 B VS2 F GIA $3,911.90 View this Diamond